Νικώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικο̄́ (5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νεικώ (2ος/1ος αι. π.Χ., Πέλλα /2ος-1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Θήβα, Κέρκυρα / 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Δελφοί / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Θήβα)

Χρονολόγηση: 
5ος-4ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 824 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.-αυτοκ. περ. RA 1945, 48 αρ. 2 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 5ος-4ος αι. π.Χ., IG XII.8.434  (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XXXVII 559.2 & ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 377 και πίν. 284β

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
105