Νικερωτίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Νεικοροτίς (2ος αι. μ.Χ., Οδησσός), Nicerotis (Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Sp. 77 (1934), 40 αρ. 17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: