Μούκκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Mucconi (δοτ., αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 877 (2-3) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.26 (= Καφταντζής 1) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: