Μουκιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Mucianus (αυτοκρ. περ., 3ος/4ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Μουκειανός (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Μωκιανός (4ος-5ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 61 (1937),  416 αρ. 10 (= Pilhofer 134) (2) 3ος-4ος αι. μ.Χ., CIL III 14203. 10 (= AE 1950-1951, 73 αρ. 17· Pilhofer 732) (3-4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.23 & 28 (5) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2244

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
100