Μουκάκενθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Mucacentus (αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Mucacenthus (2ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία, Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 457 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14

Γεωγραφική διασπορά: