Μόσχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Moschus (1ος αι. π.Χ., Μυσία, Κάτω Ιταλία/ αυτοκρ. περ., Πάτρα, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Μόσκος (αυτοκρ. περ., Θράκη), Μόσσχος (1ος αι. μ.Χ., Μεσσηνία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Moschos (2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III103.11 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.25 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 138-161 μ.Χ., EAM 35.8 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1985, 74 (= SEG XLVIII 719) (5) ελλην.-αυτοκρ. περ., SEG XL 522a (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XLVI 358 (7) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633 IIc.18 (= Pilhofer 163) (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.22 (9) IG X.2.1.68.22· 69.16 (10) 252 μ.Χ., IG X.2.1.38B.26-27 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
337