Μοσχίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μοσχιώνου (4ος/3ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Μοσσχίων (ελλην. περ., Ιλλυρία / 2ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Μοσκίων (3ος αι. π.Χ., Ακαρνανία / 2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα), Μοσχείων (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Moschio (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Αίγυπτος 226 π.Χ., PPetr III 21b.4, 11 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 63 π.Χ., POxy 1644.7, 10-12, 18, 22, 24 και πίσω όψη (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) < Δελφοί π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921),  17III.60 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Θεσσαλία 3ος/2ος αι. π.Χ., Πολέμων 4 (1949-1950), 3 αρ. 238 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991,  25 αρ. 3.19 (= SEG XLI 557) (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
369