Μοντανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μουντανός (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Montanus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.48 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 618 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43