Μηνόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μηνεόδωρος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Πόντος / 1ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Menodorus (αυτοκρ. περ., Ιωνία), Μηνώδωρος (1ος αι. μ.Χ., Μυσία), Μενόδωρος (3ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 2ος αι. π.Χ., Bernand 1969, 49-50 αρ. 4 (= GVI 1149) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1080 (= Pilhofer 663) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 209 ή 208 π.Χ., IRhamnous 51.23 (= FRA 2791)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
492