Μίκκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Miccus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) < Αθήνα 450-420 π.Χ., IG I3.1378 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33