Μήδειος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μήδηος (1ος αι. π.Χ., Βιθυνία, Μυσία), Μήδεος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος αι. π.Χ., Austin & Bastianini 2002, 95.5 (πρβ. ZPE 140 (2002), 297-300)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57