Μενίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μενείσκος (2ος-1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., Μυσία), Meniscus (1ος αι. π.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Μενίσσκος (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.57 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.78.3 (3) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.5 (4) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.263.3 (5) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.95

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
239