Μέλισσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελίσ(σ)ε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μέλισα (ελλην. περ., Σικελία / ελλην.-αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία / 1ος αι. π.Χ., Λοκρίδα), Melissa (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος/2ος αι. π.Χ., Καφταντζής 642 (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. π.Χ., Παπακωνσταντίνου & Διαμαντούρου 1971· Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 173 αρ. 1 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 871B.1 (πρβ. XLIX 672) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47