Μελάνθιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελανθίειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, τρις)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) ελλην. περ., ΑΔ 22 (1967) Χρον.  σ. 412  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 26Ι (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.1032 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 581.9 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.73 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XLV 798

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
157