Μελάνωπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελάνο̄πος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 26 ή 142 μ.Χ., SEG XXXIV 637 (ή Φάγρης)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54