Μάξιμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάξειμα (2ος αι. μ.Χ., Μυσία), Μάξημα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη) 4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 80 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 232.2, 5 (3) ΕΚΜ 1, Βέροια 261 (4) ΕΚΜ 1, Βέροια 338.2 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 39 (6) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.334 (7) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 815 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.458  (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.438 (10) 4ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 325 (11) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.352 (= Feissel 1983, 175)  (12) 3ος-5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1017 (13) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.306 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.208.5 (15) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 610.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41