Μαῦρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Maurus (αυτοκρ. περ., Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 25.6  (2) Feissel 1983, 48 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Thracia 2,279 & Epigraphica 37 (1935), 30

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14