Μαρτύριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρτίριος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Μαρτήριος (βυζ. περ., Μήλος)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 425 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 17 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.791 (= Feissel 1983, 150)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24