Μαρκιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Marcianus (αυτοκρ. περ., Πόντος). Μαρκειανός (2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Μαρκεανός (3ος αι. μ.Χ., Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) 2ος αι. μ.Χ., EAM 195 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια-Κασσάνδρεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 597

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
178