Μάχων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάχο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Χαλκιδική), Macho (αυτοκρ. περ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
6ος-5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.6 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σερμυλία) 6ος-5ος αι. π.Χ., Νομισματικά Χρονικά 20 (2001), 13-44

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17