Λυσικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσικλε͂ς (6ος, 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Λυσικλέης (4ος/5ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος/2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 39 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.317 (3) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) 3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.112

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84