Λογγῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Απαντά κατεξοχήν με τη γραφή Λονγεῖνος (στις 37 από τις 65 μαρτυρίες). Άλλοι τύποι: Λογγεῖνος, Λογῖνος, Λονγῖνος.

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 255 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 826  (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 75 αρ. 34  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 710 (6) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 645 (7) IG X.2.1.241A I.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
89