Λεοντᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Leontas (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.2 (2) ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.5 (3) 3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 129.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22