Λάλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Lalus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Lalo (δοτ., 1ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 133 μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 326 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.21 (3) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος αι. μ.Χ., Arheološki Vestnik 41 (1990), 579 (= AEp 1990, αρ. 885)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13