Λάκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λάϟο̄ν (6ος αι. π.Χ., Κορινθία), Λάκον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Αθήνα, Κάτω Ιταλία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Σικελία), Laco (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Lacon (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Επιζεφύριοι Λοκροί)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1361.2  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ. SEG XLII 582.17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
68