Κύριλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κύριλος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 429.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17