Κύκνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cycnus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Cicnus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τραγίλος) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΑΔ 23 (1968) Χρον. σ. 358 και πίν. 306 α· BE 1970, αρ. 377 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17