Κοζίλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κοζείλας (2ος ή 3ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 3 μ.Χ. ή 119 μ.Χ., SEG XXXVIII 668 (= Pilhofer 553) (2) 148 μ.Χ. ή 264 μ.Χ., BCH 35 (1911), 115 (= Pilhofer 540 = ΑΔ 52 (1997) Χρον. σ. 847 και πίν. 314δ = SEG L 569)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: