Κοΐντα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Κύντα (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Κυΐντα (αυτοκρ. περ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.19 (2) 184 μ.Χ., ILeukopetra 16.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ.,  ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 306 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) 206 μ.Χ., SEG XLIII 435.2 (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 579.3 (= Pilhofer 561) (6) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 165 μ.Χ., IGB IV 2288 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21