Κλήμης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλήμηντι (δοτ.: αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Clemens (2ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι;) 1ος αι. μ.Χ., Επιστολή Φιλίππου 4.3 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IGB IV 2267 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34