Κλεώνυμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεο̄́νυμος (5ος αι. π.Χ., Κορινθία), Κλεόνυμος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., Ιλλυρία), Κλειώνυμος (3ος-1ος αι. π.Χ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 787 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.9-10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
147