Κλεινίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλινίας (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ., Ρόδος, Ιωνία /2ος-1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 2ος αι. π.Χ., Ρόδος / 2ος αι./ μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.4  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.78.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
86