Κασσιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κασιανός (αυτοκρ. περ., Ήπειρος, Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.360 (= Feissel  1983, 144)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11