Καρποφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Carpoforus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Carpophorus (1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 169.6 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 59 (1935), 156 αρ. 52 (= Pilhofer 266) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.475

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48