Κάλλιστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Callistus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Αργολίδα, Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Κάλλισστος (αυτοκρ. περ., Κως), Κάλιστος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.17 (2) π. 190 μ.Χ., ILeukopetra 53.7 (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.16 (= Pilhofer 163) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.435, σ. 160 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262.5 (7) 4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.351.1 (= Feissel 1983, 120 = PLRE I (4))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
138