Κάλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Caleni (δοτ.: 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Cale (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία /1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία/ 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 91.9· 92.10  (2) 210 μ.Χ., ILeukopetra 56.10  (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.125 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20