Ἰσοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσοκράτης (1ος αι. π.Χ., Ρόδος, Μυσία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Μεσσηνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ.  424 (= 23 (1968) Χρον. σ. 358· Καφταντζής 528) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 320 π.Χ., CEG II 877 iv (3) 3ος αι. π.Χ., Πετράκος 1997, αρ. 230 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., SEG XXIV 587 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
106