Ἱππων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hίπο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Αθήνα), hίππο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῞Ιπων (3ος αι. π.Χ., Επιζεφύριοι Λοκροί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325, 34 (2) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911,133-4 αρ. 36, 78 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
115