Ἱπποκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιποκράτε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία), hιπποκράτης (5ος αι. π.Χ., Αργολίδα), ῾Ιποκράτης (1ος αι. π.Χ., Αθήνα, αυτοκρ. περ., Μυσία), ῾Υπωκράτης (;2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία ή Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) πριν από το 167 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1 A.1 (2) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 159

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
204