Ἰοῦστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰοῦσστος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Σμύρνη), Ἰοῦστους (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμφίπολη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 874 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 26Θ (πρβ. Epigraphica 37 (1975), 28)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47