Ἱλαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hilarus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Δίον), Εἵλαρος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 350 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27 A.4 (3) Μακεδονία (Πέλλα;) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 130 (4-5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., BCH 57 (1933), 370-372 αρ. 28.10, 11 (= Pilhofer 91) (6) αρχές 3ου αι. μ.Χ., SEG L 618.3 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.405 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.414 (9) αρχές 3ου αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8A  (10) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.688.6 (11) Μακεδονία (Πιερία- Δίον*) ;3ος αι. μ.Χ., ILGR 191 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
176