Ἱκέσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hικέσιος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Εἱκέσιος (2ος-1ος αι. π.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Σμύρνη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος αι. π.Χ- 1ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001,  128 αρ. 24 (= Pilhofer 625)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
164