Ἱερώνυμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιερο̄́νυμος (6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία), hιερόνυμος (5ος αι. π.Χ., Αττική), Ἱερόνυμος (3ος αι. π.Χ., Πελοπόννησος), Εἱερώνυμος (2ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 187-193 μ.Χ., ILeukopetra 20.11· 21.10· 22.7· 23.13· 25.7· 26.2· 27.6· 28.6· 29.7· 31.32· 35.7· 36.8· 37.9· 39.13· 40.9· 41.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
173