Χρήσιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cresimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Chresimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Chressimus (1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  297.2 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27 A.20 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIa.11 (= Pilhofer 163)  (4) 1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951, 68 αρ. 11.4 (= Pilhofer 726) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
90