Χίλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cilo (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία: συνηθέστερη μεταγραφή), Chilo (1ος αι. π.Χ., Κορινθία, Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Φίλιπποι), Χείλων (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 675 (= Pilhofer 635) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22