Χαίρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chaero (1ος αι. π.Χ., Βοιωτία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXVII 254 & ΠΑΕ 1977, 44 και πίν. 33β (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.814.2 & SEG XXVIII 549

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27