Γυρτώνη

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Κυρτώνη

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 230, 233, 270

Γεωγραφική διασπορά: