Γράπτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Crapte (αβέβ. χρον., Κάτω Ιταλία), Grapte (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 309.2 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος-4ος αι. μ.Χ., GVI 2036, 13 (= IDyrrh 527 δις) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.921 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, αρ. 149.

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από τον Τάραντα (Κάτω Ιταλία)