Γέβρη

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Δόβηρος

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 330

Γεωγραφική διασπορά: