Γέμινδος;

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 326, 440

Γεωγραφική διασπορά: